Algemene voorwaarden

Art.1: Inschrijving.
a. Personen met een minimum leeftijd van 5 jaar kunnen een DEFENCE LAB KEMPEN lidmaatschap aangaan door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen in de club of online (door de ouders voor min 18 jarigen). Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat. Het lidmaatschap vangt aan op de datum aangegeven door het lid. Indien geen datum opgegeven is, wordt de datum van ondertekening van het inschrijvingsformulier genomen als startdatum. Vanaf de startdatum is het lid de bijdragen, zoals opgenomen in artikel 2.c van de algemene voorwaarden, verschuldigd.
b. Tijdens zijn eerste bezoek aan de DEFENCE LAB KEMPEN club ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs zijn lidkaart. Enkel op vertoon van een geldige lidkaart krijgt een lid toegang tot de DEFENCE LAB KEMPEN club. Bij verlies of defect van de lidkaart moet een vervangende lidkaart aangekocht worden in de club, waarvoor een kostprijs van €10 zal aangerekend worden door DEFENCE LAB KEMPEN. Bij verlies of diefstal of misbruik van de DEFENCE LAB KEMPEN lidkaart, blijven alle betalingsverplichtingen onverminderd van kracht.

Art.2: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.
a. Een lidmaatschap bij DEFENCE LAB KEMPEN is steeds een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode met stilzwijgende verlenging zoals vermeld in het inschrijvingsformulier van het lid. Na het verstrijken van deze periode en bij gebreke aan opzegging overeenkomstig artikel 5.b. van de algemene voorwaarden, wordt de overeenkomst omgezet in een overeenkomst van onbepaalde duur, die kan worden opgezegd, mits een opzegperiode van maximum één kalendermaand te respecteren. Het abonnement stop de laatste dag waarin het stopgezet is.
b. Voor de verschillende types lidmaatschappen, zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, verschuldigd: een éénmalige inschrijvingsbijdrage die de administratiekost dekt en een maandelijkse bijdrage voor het lidmaatschap. Wanneer het abonnement wordt stopgezet en het lid biedt zich daarna opnieuw aan, wordt opnieuw een inschrijvingsbijdrage betaald. De éénmalige inschrijvingsbijdrage en de eerste maandelijkse bijdrage dient betaald te worden uiterlijk op het ogenblik van het aangaan van het lidmaatschap. De maandelijkse bijdrage (vanaf de tweede maandelijkse bijdrage) is betaalbaar uiterlijk de 1ste werkdag van iedere maand en is vanaf dat ogenblik tevens opeisbaar. De betaling van de maandelijkse bijdrage dient te geschieden via domiciliëring, overschrijving of contant. Bij overschrijving of contant dienen de maandelijkse bijdragen voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in één som betaald te worden, dit uiterlijk bij het eerste bezoek aan de club.
c. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen en te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan DEFENCE LAB KEMPEN. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan:
– DEFENCE LAB KEMPEN om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid om de rekening
van het lid te debiteren;
– zijn betalingsdienstaanbieder om zijn rekening te debiteren volgens de opdrachten van DEFENCE LAB KEMPEN.
Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo voor het einde van de maand te vereffenen. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 7 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende twee maanden de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van DEFENCE LAB KEMPEN om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Indien DEFENCE LAB KEMPEN zijn contractuele verplichtingen niet nakomt kan het lid een schadevergoeding eisen van maximaal 50% van de minimale looptijd. De domiciliëring kan door het lid te allen tijde worden opgezegd door middel van het versturen van een aangetekend schrijven houdende opzegging aan DEFENCE LAB KEMPEN. In voornoemd geval zullen de maandelijkse bijdragen contant dienen betaald te worden overeenkomstig artikel 2.c.
d. De DEFENCE LAB KEMPEN lidkaart wordt buiten werking gesteld zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. In dat geval, kan het lid de toegang tot de DEFENCE LAB KEMPEN vestiging worden geweigerd. DEFENCE LAB KEMPEN is gerechtigd om bij betalingsachterstand van drie maandelijkse bijdragen de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. DEFENCE LAB KEMPEN zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande, vervallen maandelijkse bijdragen die betrekking hebbende op de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier in dit geval zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.
e. DEFENCE LAB KEMPEN behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks te indexeren. Tenminste 1 maand voor de indexatie worden de leden hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier worden de prijzen niet gewijzigd.
f. Elk geldig lid kan maximum 1 keer per jaar gedurende de ononderbroken periode van maximaal 1 maand zijn lidmaatschap schorsen. Het abonnement wordt dan met 1 maand verlengd. Gedurende die periode is geen maandbijdrage verschuldigd. Studentenabonnementen kunnen maximum 1 keer per jaar gedurende de ononderbroken periode van maximaal 2 maanden geschorst worden. Tijdens deze schorsingsperiode heeft het lid geen toegang tot de club. Het lid dat van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, moet dit voorafgaand meedelen in de club waar hij zich heeft ingeschreven.

Art.3: Openingstijden.
a. DEFENCE LAB KEMPEN behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. De openingstijden worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door DEFENCE LAB KEMPEN te leveren dienst.
b. Indien het lid geen gebruik maakt van de mogelijkheden die het gekozen abonnement biedt, vindt geen terugbetaling van het maandbedrag plaats.

Art. 4: Groepslessen en privélessen.
a. Elk lid heeft toegang tot de groepslessen. Elke groepsles moet gereserveerd worden via de applicatie of in de zaal.
b. DEFENCE LAB KEMPEN behoudt zich het recht om het uurrooster te wijzigen. De wijzigingen worden op de website aangekondigd, zodat de klant steeds het juiste uurrooster kan consulteren. Alle lessen staan op de website. De lesuurroosters worden door het lid niet beschouwd als een wezenlijk kenmerk van de door DEFENCE LAB KEMPEN te leveren dienst.
c. Afmelden voor een privéles gebeurt via de applicatie of email en dient minstens 24 uur voor aanvang van de les te geschieden. Als een te late afmelding heeft plaatsgevonden, kan het lid een 80% procent van het lesgeld aangerekend.
d.DEFENCE LAB KEMPEN Kan zogenaamde Personal Trainers aan bieden die tegen aanvullende betaling privé begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het lidmaatschap inbegrepen.

Art.5: Beëindigen.
a. Het lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door zijn lidmaatschap op te zeggen per aangetekend schrijven, gericht aan DEFENCE LAB KEMPEN Korte Elzenstraat 9 te 2440 Geel, per e-mail aan ivano@defencelabkempen.be, of door in de club een stopzettingsdocument in te vullen en te ondertekenen.
b. Na het verstrijken van de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier, kan het lid zijn lidmaatschap maandelijks beëindigen, mits het respecteren van de opzeggingstermijn. het abonnement wordt stopgezet op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop de stopzetting werd aangevraagd.
c. Een abonnement kan wegens medische redenen vroegtijdig worden stopgezet mits voorleggen van een medisch attest, uitgeschreven door een specialist.
d. De DEFENCE LAB KEMPEN lidkaart dient uiterlijk op de laatste dag van het lidmaatschap te worden teruggebracht naar de DEFENCE LAB KEMPEN club waar hij zich heeft ingeschreven.
e. DEFENCE LAB KEMPEN behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van een vestigingsmedewerker een lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen. DEFENCE LAB KEMPEN zal het lid hiervan per aangetekend schrijven verwittigen. Rekening houdende met artikel 2.c. zijn de nog openstaande lidmaatschapsbijdragen, die betrekking hebbende op de periode vermeld in het inschrijvingsformulier, zonder ingebrekestelling en van rechtswege opeisbaar.

Art.6: Risico en aansprakelijkheid.
a. Noch DEFENCE LAB KEMPEN, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de dood, een persoonlijk letsel of de ziekte van leden, hun kinderen en gasten optredend op het grondgebied van de club, behoudens ingevolge opzet of grove schuld in hoofde van DEFENCE LAB KEMPEN, haar medewerkers of haar aangestelden. Het gebruiken van de door DEFENCE LAB KEMPEN ter beschikking gestelde apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of activiteiten van welke aard ook is geheel op eigen risico van het lid.
b. Noch DEFENCE LAB KEMPEN, noch zijn medewerkers of aangestelden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club, behoudens in gevolge opzet of grove schuld in hoofde van DEFENCE LAB KEMPEN, haar medewerkers of haar aangestelden. Het lid dient zijn waardevolle voorwerpen altijd op te bergen.
c. Het lid is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van DEFENCE LAB KEMPEN of van haar aangestelde.

Art.7: Huisregels.
a. Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de DEFENCE LAB KEMPEN vestiging en hiernaar te handelen. Voor het betreden van de lokalen, verbindt de klant zich er toe kennis van de huisregels te nemen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van de DEFENCE LAB KEMPEN vestiging staan op de website en zijn in de DEFENCE LAB KEMPEN vestiging op te vragen.

Art. 8: Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en forumkeuze.
a. DEFENCE LAB KEMPEN is de handelsbenaming van de zelfverdediging/ fitnessactiviteit die uitgebaat wordt door Ivano Turelinckx met maatschappelijke zetel te Korte Elzenstraat 9, 2440 Geel. Telkens wanneer in huidige algemene voorwaarden verwezen wordt naar DEFENCE LAB KEMPEN, is deze bepaling eveneens van toepassing op Ivano Turelinckx.
b.Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen een lid en DEFENCE LAB KEMPEN aangegaan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
c. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en DEFENCE LAB KEMPEN, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de rechtbank van het arrondissement van Turnhout of van de uitbatingszetel..
d. Door zijn inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van DEFENCE LAB KEMPEN te kennen en te aanvaarden.
e. DEFENCE LAB KEMPEN is gerechtigd de huisregels en de algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art.2 b. van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Art. 9: Medische toestand.
a. Het lid verklaart hierbij dat hij of zij in goede gezondheid verkeert, dat hij of zij geen enkele medische of andere reden heeft die hem of haar zouden kunnen verhinderen om deel te nemen aan een fysieke inspanning en dat het leveren van een fysieke inspanning geen schade kan berokkenen aan zijn of haar gezondheid, veiligheid en/of fysieke conditie.
b. Men mag geen gebruik maken van de club indien men lijdt aan een infectie, een besmettelijke ziekte of wanneer men letsels heeft zoals open wonden, open zweren, e.a. waarbij er een risico bestaat dat het de gezondheid, de veiligheid en/of fysieke conditie van de andere leden zou schaden.

Art.10: Verwerking van persoonsgegevens.
a. DEFENCE LAB KEMPEN gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.
b. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is DEFENCE LAB KEMPEN, met zetel te Korte Elzenstraat 9, 2440 Geel.
c. Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen en worden ze verwerkt:
– Voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten,
– Voor het uitvoeren van marktstudies,
– Om u te informeren over de nieuwe producten en diensten,
– Voor de verwezenlijking van de informatie- en promotiecampagnes.
Uw persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt. Het lid beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens te verzetten voor doeleinden van direct marketing.
d. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan DEFENCE LAB KEMPEN en mits een bewijs van uw identiteit (kopie van uw identiteitskaart) kan u gratis een geschreven overzicht van uw persoonlijke gegevens en eventueel een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen. Uw persoonlijke gegevens worden u meegedeeld uiterlijk 45 dagen na ontvangst van uw aanvraag.